การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ภายในปี พ.ศ. 2563 กำกับการประมงและยุติการประมงที่ผิดกฎหมาย การจับสัตว์น้ำที่เกินศักยภาพ โดยไม่มีการรายงานและควบคุม รวมทั้งนำแผนการบริหารจัดการเชิงวิทยาศาสตร์มาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อฟื้นฟูมวลสัตว์น้ำ (fish stock) ในเวลาที่สั้นที่สุดที่จะเป็นไปได้ อย่างน้อยที่สุดในระดับที่สามารถไปถึงระดับผลผลิตการประมงสูงสุดที่ยั่งยืน (maximum sustainable yield) ตามคุณลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์น้ำเหล่านั้น
ตัวชี้วัด

1 สัดส่วนของมวลสัตว์น้ำ (fish stock) ที่อยู่ในระดับความยั่งยืนทางชีวภาพ (MSY)


ผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน